Nauka

The Science of Naturalliance w Parlamencie Europejskim
The Science of Naturalliance w Parlamencie Europejskim

W roku 2010, organizacje sprzymierzone w Naturalliance wykonały badania internetowe poszukując modeli oprogramowania, które można wykorzystać do prognozowania zmian w różnorodności biologicznej. Zidentyfikowano ponad 2000 programów, ale mniej niż 4% z nich nadawało się do użytku na szczeblu lokalnym przez zwykłych rolników, leśników, ogrodników i zarządców terenów do łowienia ryb, polowań i ochrony gatunków. Niemal wszystkie były dostępne tylko w języku angielskim. Niewiele też było prób ich integracji w holistyczny sposób by służyły jako rozwiązanie systemowe. Nie odnotowano także przykładu korzystania z dużych baz danych w skali europejskiej. Mapowanie siedlisk na szczeblu europejskim wykonane jest na bazie kwadratów o boku 250 m, które są zbyt ogólne dla potrzeb planowania i prognozowania na szczeblu lokalnym.

Jednak jest wiele map siedlisk w szczegółowej skali wykonanych przez lokalnych użytkowników gruntów oraz map występowania gatunków tworzonych przez naukowców i wolontariuszy ochrony przyrody. Takie mapy mogą być integrowane w celu przewidywania zmian w populacji gatunków, a tym samym różnorodności biologicznej na wyższym poziomie. Głównym celem Naturalliance jest zachęcanie do wspomagania lokalnych decyzji za pomocą map tworzonych lokalnie i ich wymiany na mapy, które tworzone są w systemie GIS i służą do wspierania polityki na szczeblach wyższych. Zasada ta ma pomóc wszystkim zainteresowanym, zarówno właścicielom, użytkownikom, rządom lub obywatelom w korzystaniu z bogactw środowiska naturalnego, a tym samym w ich ochronie. Naukowcom należy pomóc w zdobywaniu wsparcia i uznania dla ich wysiłków, a w razie potrzeby zapewnić finansowanie dzięki dochodom uzyskiwanym ze sprzedaży danych i oprogramowania, które może być wykorzystywane do wspomagania decyzji.

PRODUKCJA. Programy muszą brać pod uwagę sektory gospodarki, które są ważnym pomostem między nauką, a korzyściami społecznymi płynącymi z gospodarowania gatunkami i gruntami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Programy muszą być oparte na mechanizmach odzwierciedlających związki przyczynowo-skutkowe, stąd dużym wyzwaniem jest przepływ wiedzy ze sfery nauki do sfery praktyki by powiększać zasoby ludzkie zdolne do tworzenia i testowania programów.

MAPOWANIE siedlisk ma zasadnicze znaczenie dla konkretnych modeli przestrzennych. Mapper Naturalliance, mający swe początki w badaniach przyrody, opracowany został z myślą o jego udostępnieniu jako publicznego zasobu w celu pomocy w tworzeniu i wykorzystaniu modelowych programów.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Wykorzystaniu twoich danych i programów z pożytkiem dla społeczeństwa i bogactwa przyrody;
 Uzyskaniu wsparcia dla pracy, która przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i twojej osobistej kariery;
 Planowaniu doświadczeń w skali lokalnych społeczności i krajobrazu niezbędnych do zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego oraz poprawy zdolności przewidywania skutków.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody