Informacja o Naturalliance

Ludzie od wielu tysiącleci ewoluowali jako łowcy-zbieracze. W znacznie krótszym czasie, począwszy od ostatniej epoki lodowcowej, zaczęliśmy uprawiać wiele dzikich roślin i hodować udomowione zwierzęta. Ta innowacja pozwoliła ludzkim populacjom rosnąć i tworzyć duże osady z wyspecjalizowanymi technologiami. Zwiększyły one naszą presję na świat dzikiej przyrody i jej zasoby naturalne, w skutek czego żyzne ziemie zostały zdominowane przez kilka udomowionych gatunków, które służą produkcji żywności i innych materiałów do ​​rozbudowy osad i miast.

Jednak kultura Europejskiej wsi nadal w dużym stopniu zależy od różnorodności bogactwa przyrody. W krajach z dostateczną ilością opadów deszczu większość gospodarstw wiejskich pielęgnuje przydomowe ogrody. Ogółem w Europie, ponad połowa gospodarstw wiejskich zbiera dzikie kwiaty, owoce, grzyby i opał; około jednej trzeciej pozyskuje ryby, a od dwóch do trzech wędkarzy przypada na jednego myśliwego. W niektórych krajach wysoki odsetek ludności wiejskiej obserwuje i dokarmia dzikie zwierzęta.

Produkcja i rozwiązywanie problemów wymaga lokalnej wiedzy (np. o tym jakie zasoby występują i jak są one zarządzane), jak również bardziej ogólnej informacji (np. przepisy, subwencje, rynki i pogoda). Występowanie określonych gleb, siedlisk, gatunków, zarządzanie, planowanie ochrony i warunki klimatyczne mogą wszystkie razem być przedstawione na mapach; na których następnie mogą także być umieszczone odpowiednie zalecenia i wskazówki. Stąd [applicationtitle] wymaga czasu na budowę inteligentnego systemu informacji geograficznej na potrzeby udostępniania całej tej wiedzy. Jednak, na początek opracowano proste narzędzie do mapowania i propozycje projektów, które je używają.

Naturalliance ma teraz trzy nowe tematy oraz jeden zmieniony temat na początku listy tematów po lewej stronie ekranu. Przede wszystkim Naturalliance zapewnia obecnie system, który może służyć pomocą lokalnej administracji rządowej, samorządowej oraz stowarzyszeniom i różnym grupom, aby lepiej pracować i współpracować z mieszkańcami na rzecz środowiska, zdrowia, edukacji i innych problemów, tak łatwo jak to możliwe i przy minimalnych kosztach. Prosimy o rozpowszechnianie informacji o nowym Systemie dla Komunikacji Wspólnoty. Dwa inne, zupełnie nowe tematy to "Przywracanie Przyrody" i "Zwalczanie gatunków obcych", są również umieszczone na początku listy Wreszcie, są nowe wytyczne Rady Europy w sprawie Dobrych Praktyk dotyczących zbierania grzybów, więc temat "Zbieranie owoców, grzybów i innych produktów naturalnych" również przeniesiono na początek listy tematów.

Nasze cele

Naturalliance ma na celu odwrócenie obecnej spirali spadku różnorodności biologicznej, poprzez zwiększenie świadomości, zachęcanie i wspieranie lokalnych społeczności w utrzymaniu i przywracaniu różnorodności przyrody w całej Europie. Naszym celem jest pomóc wszystkim, którzy zarządzają gruntami i gatunkami w celu zwiększenia bogactwa przyrody, w sposób który także poprawia możliwości rekreacji na obszarach wiejskich i zatrudnienie, poprzez:

 • "Uczenie się przez działanie" aby zwiększać zainteresowanie zasobami dzikiej przyrody i zwiększać ich dostępność.
 • zachęcanie lokalnych społeczności i organizacji, by pełniły rolę ambasadorów zdrowia i bogactwa czerpanego z natury.
 • zwiększenie przychodów na rzecz wydatków lokalnych poprzez ograniczenie konieczności podróżowania w celu korzystania z dzikiej fauny i flory.
 • zwiększenie korzyści z bogactw naturalnych przewyższających niezbędne koszty zarządzania nimi w celu ich ochrony.
 • umożliwienie lokalnym społecznościom dzielenia się wiedzą która sprawia, że ​​system zarządzania zasobami jest stale doskonalony.

Zarejestruj się

Czy chciałbyś:

 • chronić bioróżnorodność za pomocą zaleceń i zachęt raczej niż nieelastycznych rozporządzeń?
 • uczyć swoje dzieci i wnuki jak cieszyć się bogactwem przyrodniczym krajobrazu wiejskiego?
 • zbierać dowody wskazujące na to, że szkodliwe gospodarowanie powinno być zaniechane?
 • współpracować z innymi grupami interesariuszy i rządem a nie przeciw nim?
 • kształtować krajobraz wiejski, w którym zarówno ludzie jak i bogactwo przyrodnicze korzysta na różnorodnych formach użytkowania gruntów?
 • zastąpić ochronne ograniczenia zaleceniami i zachętami, które są wrażliwe na warunki lokalne?
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody