Vetenskap

Naturalliance Vetenskap i Europaparlamentet
Naturalliance Vetenskap i Europaparlamentet

År 2010, sökte organisationer i Naturalliance på internet efter modeller som kunde användas för att prognostisera förändringar i naturens rikedom. Det fanns mer än 2000 modeller, men mindre än 4% var lämpliga att användas på en lokal nivå av vanliga lantbrukare, skogsbrukare, trädgårdsmästare och förvaltare av mark för fiske, jakt och andra arter. Av dessa modeller var nästan alla bara på engelska. Det fanns få försök att förena dem på ett holistiskt sätt. De använde inte de stora databaserna som kartan, som förvaltas av Europeiska miljöbyrån, om livsmiljöer i 250 x 250 m rutor över hela Europa.


Ändå finns det mycket kartläggning av livsmiljöer på finare skala av lokala markhanterare, och kartläggning av arter gjorda forskare och frivilliga miljövolontärer.Vetenskapens Bästa Praxissidan visar en kartläggning gjord av scouter. Sådana kartor kan kopplas ihop för att förutsäga förändringar i arter, och därmed naturrikedomar, över stora områden. Ett huvudsyfte Naturalliance är att uppmuntra kartbaserade lokala beslutsstöd som skall utväxlas för kartorna som människor skapar för att få detta stöd. Kartorna kan sedan förenas för att bygga upp ett GIS som kan stödja policyn på höga nivåer. Vår vision är att hjälpa alla inblandade, vare sig som ägare, handhavare, regering eller medborgare att dra nytta av naturrikedomar och därmed bevara dem. För att detta ska fungera på lång sikt behöver vi också hjälpa de forskare, som tillhandahåller data och modeller som kan användas för beslutsstöd, för att få erkännande och finansiering.

PRODUKTION. För att bygga en bro mellan vetenskap och social nytta av arter och mark, måste modellerna inkludera eller lätt länka till ekonomi.

PROBLEMLÖSNING. Modeller måste baseras på mekanismer och reflektera orsakssambanden, medborgarvetenskapen kan utöka de mänskliga resurserna för att bygga upp och testa modeller i landskaps- och- samhällsskala, din utmaning är att styra och planera det arbetet.

KARTLÄGGNING av livsmiljöer är viktigt för rumsligt specifika modeller. Naturalliance kartografen, baserad ursprungligen på viltforskning är avsedd som en allmän resurs för att hjälpa till att bygga och använda modeller.

Vänligen REGISTRERA dig för, att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• Se dina data och modeller använda för att gynna samhället och naturrikedomarna,
• Få stöd för arbete som kommer att gynna den naturliga miljön och din karriär,
• Planera experiment på landskaps- och-kommunnivå för att förstå orsakssammanhang och göra prognoser.

När du registrerar dig kan du fylla i vår ENKÄT för att berätta för oss om dina huvudsakliga intresseområden


Nytt! Håll ned Shift-tangenten, klicka och dra orden ovanför för att ändra på ordningen. Ta bort permanent


 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo