Ochrona rezerwatów

Rezerwat Laurel Forest na wyspie La Gomera to starożytne siedlisko, ważne także dla zaopatrzenia w wodę
Rezerwat Laurel Forest na wyspie La Gomera to starożytne siedlisko, ważne także dla zaopatrzenia w wodę

Ochrona jest często podstawowym warunkiem zachowania z ostatnich przykładów rzadkich siedlisk lub gatunków, zwłaszcza w okresach intensywnej urbanizacji lub zmian w gospodarce przestrzennej. Z administracją, która sprzyja społecznościom lokalnym, takie obszary mogą być zachowane dla potrzeb rekreacji a także dlatego, że pozwalają również na zachowanie tradycyjnego sposobu gospodarowania gruntami. Służa one idealnie zachowaniu kulturowej wiedzy i gatunków które następnie mogą być przywrócone na obszarach, które tworzą strefy buforowe wokół rezerwatów, a nawet nieco dalej utworząc zieloną sieć.

Takie wyniki wymagają starannego planowania by zapewnic tolerancję społeczną i świadomość ekologiczną. Planowanie jest niezwykle ważne dla wielokierunkowego użytkowania gruntów, które przynosi korzyści lokalnym społecznościom i zapewnia ich wsparcie. Naturalliance zrobi wszystko co możliwe, aby zachęcać do ochrony zasobów poprzez zrównoważone ich użytkowanie, w celu obniżenia kosztów ścisłej ochrony i wspierania odbudowy bogactwa przyrody zubożonych krajobrazów.

NAJLEPSZE PRAKTYKI. Przykład z Estonii lokalnej społeczności osiągąjacej korzyści poprzez ochronę rezerwatów.

PRODUKCJA. Obszary chronione często zachowają minione formy gospodarki gruntami, które sprzyjały w przeszłości poszczególnym gatunkom, stąd ich ochrona zależy od systemu, który jest w stanie gromadzić i upowszechniać wiedzę na temat dawnych praktyk gospodarki gruntami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Obszary chronione podlegają wpływowi gatunków obcych lub agresywnych metod gospodarowania gruntami na otaczających terenach. Naturalliance zapewni gromadzenie wiedzy z wielu dziedzin, które zajmują się tymi kwestiami.

MAPOWANIE siedlisk i gatunków jest ważne dla oceny, w jaki sposób obszary chronione reagują na zabiegi ochronne i presję zewnętrzną; w ten sposób umożliwiając planowanie w celu optymalizacji tras dla gości i łagodzenie innych oddziaływań.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
• W dostępie do obszernej wielojęzycznej wiedzy w Europie na temat ochrony rzadkich gatunków i siedlisk;
• Zrozumieniu w jaki sposób społeczności i inne grupy interesu mogą wzajemnie uzupełniać swoje wysiłki,
• Przewidywaniu skutków czynników zewnętrznych, takich jak zmiany klimatu, a tym samym dostosowywać się do nich.

Weź udział w ANKIECIE, aby powiedzieć nam jakie informacje najbardziej chciałbyś znaleźć na tej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody