Valdība: Labākā prakse

Eiropas Padomes bioloģiskās daudzveidības hartas
Eiropas Padomes ēka Strasbūrā
Eiropas Padomes ēka Strasbūrā

Konvencija par bioloģisko daudzveidību ir sniegusi norādījumus par ekosistēmu pieeju dabas aizsardzībai. Saskaņā ar Malāvijas principiem cilvēki ir jāuzskata par ekosistēmu sastāvdaļu, jo mēs visi esam tajās iesaistīti. Konvencija par bioloģisko daudzveidību ir devusi arī Adisabebas principus un vadlīnijas dabas aizsardzībai ilgtspējīgas lietošanas ceļā. Tomēr starp starptautiskajiem principiem un vietējo likumdošanu, noteikumiem un stimuliem ir grūti pārvarama barjera.

Eiropas Padome ir mēģinājusi likvidēt šo barjeru ar Bernes konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību dalībnieku iesaisti. Šie dalībnieki ir sapratuši, ka valdībām un iedzīvotājiem ir nepieciešami ieteikumi par dabas aizsardzības pārvaldību, un ir izveidojuši hartas, kas nosaka pārvaldes iestāžu un pārvaldāmo subjektu atbildību.

Pēc Eiropas hartas par medībām un bioloģisko daudzveidību pieņemšanas 2007. gadā, 2010. gadā tika pieņemta harta par amatierzveju un bioloģisko daudzveidību. Šo hartu teksti ir pieejami Ražošanas ideju lapā, saite uz kuru ir redzama labajā pusē. Šobrīd tiek gatavota harta par savvaļas sēņu un augu vākšanu.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips