Šumarstvo: Primjeri najbolje prakse

Njemačko zlato i "Ne drvni šumski proizvodi"

Za primjer najbolje prakse u šumarstvu, bilo je teško izabrati između dva vrlo različita primjera. Tako su ovdje oba, u kombinaciji sa drugim idejama.

50 godišnja plantaža bukve
50 godišnja plantaža bukve

Trendovi intenzivnog šumarstva nastoje stvoriti različiti starosne skupine jede ili dvije vrste drveća. Te krošnje drveća općenito daju premalo mogućnosti za preživljavanje većine divljih vrsta. Ovo također može imati produkcijske troškove, na primjer kada neki štetni kukci imaju porast populacije jer nemaju prirodnih predatora. U svakom slučaju, može imati koristi za gospodarenje štetenicima. Na primjer, sive vjeverice uništavaju mlade bukve u mješovitim šumama na način da skidaju koru, ali ne u izoliranim sastojinama mladih bukvi jer je ondje premalo hrane za njih.

Diverzifikacija bukovih sastojina povećava se kako stare stabla, njihova srž ima tendenciju da tamni sa godinama. To potiče osjećaj da samo 100-200 godina stare mogu izbjeći nižu cijenu kao "ne standardno" drvo. Bilo kako, cijene za korištenje tamnijeg drveta, posebno visoke kvalitete kao "German Gold" namještaja na Srednjem Istoku, je stvorilo zahtjeve za povećanjem vrijednosti obojenog starijeg drva u zapadnim dijelovima Njemačje, kao u Saar-Hunsrück i Westeifel.

Voće i gljive kao
Voće i gljive kao "Ne drvni produkti šume za građu" u Švedskoj

Cijene koje kreiraju nova tržišta su najbolja praksa za poticanje okolišno prijateljskog gospodarenja nasadima stabala. Drugi način je povećanje znanja na tržištu o vrijednostima koje postoje u "Ne drvnim produktima šume za građu". Svjetska banka je procijenila vrijednost tih ne drvnih produkata za građu na u području Mediterana, procijenila vrijednost ogrijevnog drveta, pluta, hrane za stoku, meda te ostalih sortimenata koji spadaju u taj dio ne drvnih produkata za građu i on iznosi u prosijeku oko 41 euro po hektaru godišnje za zemlje južne Europe. Koristi koji se mogu dobiti kroz rekreaciju u takvim sastojinama, ukljčujući i onu kroz korištenje divljači, ima tendenciju da još poveća tu vrijednost. Izazov je da se stvori najveća vrijednost za vlasnike zemlje iz tih produkata za lokalnu zajednicu.

 
Na web stranici
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo