Управление на природен резерват

Горските резервати Laurel в La Gomera са древно местообитание и важни водоизточници.
Горските резервати Laurel в La Gomera са древно местообитание и важни водоизточници.

Защитата често е от съществено значение за запазване на последните примери за редки местообитания и видове, особено в периоди на интензивна урбанизация или промяна в управлението на земята. С администрация, която симпатизира на местните общности, такива райони могат да бъдат ценни за отдих и защото запазват традиционното стопанисване на земята. Идеално е запазени културни познания и видове да бъдат възстановени в областите, които създават буферни зони около резерватите, а после да се създадат и зелени мрежи.

Тези резултати изискват внимателно планиране, за да се гарантира социалната толерантност, както и екологичното разбиране. Това планиране е от решаващо значение за многократно използване на земята, от което могат да се възползват общностите и оттам да получим подкрепата им. Naturalliance ще направи всичко възможно, за да насърчи опазването чрез ползване, с цел да се намалят разходите за строга защита и насърчи възстановяване богатствата на природата на обедняли ландшафти.ДОБРИ ПРАКТИКИ. Пример от Естония относно ползи за местната общност чрез управление на резерват. ПРОИЗВОДСТВО. Защитените територии често запазват старото стопанисване на земите, което облагодетелства определени видове, като по този начин може да зависи от система, записваща и споделяща знания за това управление. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Резерватите са засегнати от чужди видове или сурово управление на земята в околните райони. Naturalliance ще събира знания от други области, които се справят с тези въпроси. КАРТИРАНЕТО на местообитанията и видовете е важно за оценка как един резерват реагира на управление и външен натиск. Това позволява планиране с цел оптимизиране посетителските маршрути и намаляване на други въздействия. Моля, РЕГИСТИРАЙТЕ СЕ, за да Ви помогнем да: • имате богат многоезичен достъп до европейските знания за управление на редки видове и местообитания; • Разберете как общностите и други групи по интереси могат да допълват вашите усилия; • Предвиждате въздействието на външни фактори, като изменението на климата и съответно се приспособявате към тях. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo