Правителство: Най-добрите практики

Харти за видовото разнообразие от Съвета на Европа
Сградата на Съвета на Европа в Страсбург
Сградата на Съвета на Европа в Страсбург

Конвенцията за биоразнообразието (CBD) дава ръководство относно екосистемния подход спрямо природозащитата. Според "Malawi Principles”, човекът е част от екосистемите, защото “ние всички сме заедно”. CBD дава и Addis Ababa Principles and Guidelines /Принципи и Ръководни насоки/ за опазване на природата чрез устойчиво ползване. Има, обаче, разминаване между международните принципи и националните закони, регулации и стимули.

Съветът на Европа изгради мост над тази дупка чрез работите на страните от Бернската Конвенция за запазване на дивата природа и местообитания в Европа. Страните осъзнаха, че правителствата и гражданите се нуждаят от ръководни принципи как да управляват природоопазването и изработиха Харти, които определят отговорностите на ръководителите и на ръководените.

След приемане на Европейската Харта за лова и биоразнообразието през 2007 г., през 2010 г. беше приета Харта за любителския риболов и биоразнообразието. Можете да намерите текстовете на тези харти чрез линка вдясно. В момента се подготвя харта за природозопазване чрез събиране на диви гъби и други растения.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo