Горско стопанство

Европейската гора създава различни местообитания за дивите растения и животни
Европейската гора създава различни местообитания за дивите растения и животни

Горското стопанство е на второ място след селското стопанство при използването на земята в Европа. В тази Международна година на горите те обхващат 42% от ЕС и се увеличават в много страни. Гората има значителен потенциал за заключване на въглерода в сгради и мебели. Лесовъдите в Германия също бяха инициатори за термина "устойчиво използване". Въпреки това, интензивното горско стопанство може да намали богатствата на природата.

Създаването и стопанисването на горите е по-дългосрочно от селското стопанство, тъй като десетилетия са необходими, за да пораснат горските култури. Това прави значими прогнозите относно изменението на климата, а също така означава, че проблеми с вредители могат да унищожат години усилия. Кои са горските еквиваленти за запазените синори и ниши за бръмбари, които помагат за опазване на природата и управление на вредителите в селското стопанство? Местните общности могат да зависят от гората относно практически ресурси (напр., гъби, горски плодове, дърва за огрев и дивеч), за подслони и др. Този интерес може да допринесе при стопанисване на горите, но също така носи отговорности за социалното управление и стопанисване на дивите животни, особено когато се събира реколтата. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ. Идеи за насърчаване на по-старите гори и оценяване на недървесни стойности. ПРОИЗВОДСТВО. Знанията за дърветата са толкова важни, че началото вече е поставено чрез инструменти за подпомагане решенията за горското стопанство. [аpplicationtitle] вижда възможност да направим горите по-продуктивни за собствениците, местните хора и обществото като цяло. ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ. Трябва да съберем много информация, за да помогнем да управляваме видовете, които увреждат горите. КАРТОГРАФИРАНЕ. Стопаните на горите са пионери в използването на карти на местообитанията за управление на горите си. [аpplicationtitle] иска да насърчи използването на най-добрите системи. Моля, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Посаждате това, което считате за най-доброто, в дългосрочен план, в един променящ се свят; • Контролирате видове, които в продължение на няколко дни могат да унищожат години работа; • Извлечете ползи от земята си, която други ползват за развлечение и за други услуги за обществото. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете каква информация желаете най-много.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo