Селско стопанство: Най-добрите практики

Проектът Алертон (Allerton)

Проектът Алертон (Allerton Project) започна през 1992 г. като смесен замеделски и животновъден бизнес на 333 hа глинена почва. Основната продукция беше зимна пшеница и овес /продавани като биопродукти с консервационнен сертификат/, маслодайна рапица и пролетен боб, с 280 овце на паша. Стопанството е демонстрационен модел за опазване на природата. Счетоводните отчети, включително разходите за природозопазване, са публикувани в годишния преглед на "the Game and Wildlife Сonservation Trust".

Стопанисване на дивеча и опазване на дивата природа

Брой на обикновения фазан на площ 100 ha през есента преди стопанисването (горе) и при стопанисване на местообитанието плюс охрана за дивеча (долу).
Брой на обикновения фазан на площ 100 ha през есента преди стопанисването (горе) и при стопанисване на местообитанието плюс охрана за дивеча (долу).

След 1 година, през която се направи първоначална оценка на отглеждания дивеч и наличието на диви животни, увеличиха се местообитанията, осигуряващи защита на гнездата, насекомите като храна за пиленцата, храната и заслоните през зимата. Контролираха хищниците спрямо гнездата и доставиха зърно за храна на дивеча през зимата, ала отглежданият дивеч не беше пуснат на свобода. Драматичен беше комбинираният ефект върху дивите фазани, пойни птици и зайците.

Стопанисване на горите

Управляват горите на Allerton, осигурявайки съвместното съжителство на дърветата, храстите и тревите да подпомага много диви видове. Гората снабдява и дървени стърготини като гориво за напълно автоматизираните нагреватели, отопляващи основното здание, при икономически ползи и намалени въглеродни емисии. Woodland Grants Schemes /схеми за горски грантове/ имат и няколко фонда, които поддържат този вид управление. Оценяват се щетите от интродукцията на елена muntjac спрямо редки горски растения, като се работи с местните жители за разрешаване на проблема.

Брой пойни птици (видове от Biodiversity Action Plan, Великобритания) в проучвателен участък преди /горе/ и при стопанисване на местообитанието плюс опазване на дивеча /долу/
Брой пойни птици (видове от Biodiversity Action Plan, Великобритания) в проучвателен участък преди /горе/ и при стопанисване на местообитанието плюс опазване на дивеча /долу/

Отговорност за околната среда

Allerton показва, че местообитанията, създадени за дивеча, имат ползи и за други видове от дивата природа:

Комбинацията семенни растения, посяти за дивеча, дава обилна храна за пойните птици през зимата.

Банките с бръмбари защитават през зимата насекомите, които се хранят с вредителите по селскостопанските култури /напр., зелената листна въшка/. Това намалява намалява необходимостта от летни инсектициди и увеличава количеството други насекоми - храна за малките птички. Те създават и идеални местообитания за размножаване на полските мишки и други дребни бозайници, както и за яребиците.

На запазените синори в съседство с обработваемите площи поради селективното пръскане оцеляват неконкурентни плевели с ниска численост. Това поддържа насекоми като храна за малките на ловни и пойни птици. Могат да се запазят и редки селскостопански растения.

Зайците, регистрирани в Loddington (зелено)  и район за сравнение (червено), без управление (горе) и с управление на местообитанието плюс опазване на дивеча (долу).
Зайците, регистрирани в Loddington (зелено) и район за сравнение (червено), без управление (горе) и с управление на местообитанието плюс опазване на дивеча (долу).

Тревните полеви граници поддържат насекоми бенефициенти и са места за гнездене на птици /напр. овесарката/ Те запазват плетовете и канавките от разнасяне на пръскането и повърхностен отток от орната земя. Могат да бъдат и буферни ивици, като намаляват отмиването на почвата и загубата на биогени.

• Тези мерки се съчетават с минимум оран, за да се намали ерозията на почвата и се разпространи замърсяването, съгласно Плановете за управление на речните басейни /River Basin Management Plans/ в Директивата за водите /the Water Framework Directive/. Минимум оран може да намали загубата на фосфор и азот, да увеличи нивата на почвените гъби и земни червеи, за да се подобри почвата.

Икономиката в Алертон

Приходите (горе) и разходите (долу) от грантовете за стопанисване, в сравнение с разходите за работа в местообитанието (синьо) и приходите от лова, в сравнение  разходите за охрана и хранене на дивеча (зелено).
Приходите (горе) и разходите (долу) от грантовете за стопанисване, в сравнение с разходите за работа в местообитанието (синьо) и приходите от лова, в сравнение разходите за охрана и хранене на дивеча (зелено).

Тези мерки създават разходи за продуктивно фермерство, но също и ползи, снижаващи тези разходи. Развитието на лова позволи до 5 отстрела и полеви опити с кучета всяка зима, като осигури приходи, намаляващи разходите за управление и пазач на дивеча. Макар че отстрелването не компенсира напълно разходите по опазване на дивеча, създават се работни места и социален интерес за местната общност.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo