Горско стопанство: Най-добрите практики

"Германското злато" и "недървесни горски продукти"

За най-добрата практика в горското стопанство, невъзможно беше да направим избор между два различни примера. Показваме и двата, комбинирани с други идеи.

50-годишна букова гора
50-годишна букова гора

Интензивното горско стопанство се стреми да произвежда едновъзрастови дървета от 1 или 2-3 вида. Тези дървета обикновено предлагат малко разнообразие за оцеляване на повечето видове от дивата природа. Това има и производствени разходи, напр., когато при отсъствие на естествен хищник масово се развие насекомо вредител. Може да има ползи, обаче, за контрол на вредителите. Като обелват кората му, сивите катерички унищожават младия бук в смесена гора. Това е невъзможно в изолирани участъци с млад бук, защото за катеричките има твърде малко друга храна.

Разнообразието на бука се увеличава с възрастта на дърветата, а чисто бялата съцевина на дървесината започва да потъмнява. Това доведе до рязане на дървета на възраст само на 100-120 години, за паднат цените на "нестандартната" дървесина. Наградите за използване на по-тъмна дървесина, обаче, особено за мебели от висококачественото "Германско злато" в Средния Изток, създадоха търсене, което увеличи стойността на оцветената по-стара дървесина в западните части на Германия, напр. в Saar-Hunsrück и Westeifel.

Плодовете и гъбите като недървесни горски продукти в Швеция
Плодовете и гъбите като недървесни горски продукти в Швеция

Наградите, които създават нови пазари, са добра практика да се поощри природосъобразното управление на дървесните култури. Друга добра практика е да се увеличат знанията относно пазарните стойности на съществуващите недървесни горски продукти /НДГП/. Световната Банка проучи стойността на такива продукти по Средиземноморието и оцени стойността на дърветата за отопление, корк, фураж, гъби, мед и други НДГП на средно €41/ха годишно за страните от Южна Европа. Ползите от рекреационния аспект на продуктите, особено като се включи рекреационното ползване на ловни видове, са с тенденция да повишат тези стойности. Предизвикателството е при тези ползи за местните общности да са се постигне най-добрата стойност за собственика на земята .

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo