Възстановяване на природата: Най-добрите практики

Дърво на решенията относно транслокации за опазване на природата на местно ниво
Полевата орхидея често изчезва при косенето по банкетите на пътя, но от местни източници.може да бъде възстановена
Полевата орхидея често изчезва при косенето по банкетите на пътя, но от местни източници.може да бъде възстановена

Ръководствата (Guidelines) на IUCN за реинтродукции и други консервационни траслокации обобщават най-добрите налични познания относно която и да е ТРАНСЛОКАЦИЯ, която се определя като ПРИДВИЖВАНЕТО ЧРЕЗ ЧОВЕКА НА ОРГАНИЗМИ ОТ ЕДИН РАЙОН И ПУСКАНЕТО ИМ В ДРУГ. И тъй като ръководствата са твърде подробни, полезен ще е по-кратък вариант за къси транслокации от общности, които желаят да възстановят растения, гъби и животни в ЕСТЕСТВЕНИЯ ИМ АРЕАЛ. Този естествен ареал е ИЗВЕСТНИЯТ ИЛИ ГЕНЕРИРАН ОТ ИСТОРИЧЕСКИ (ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ) ДАННИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИДА. Ако можете да отговорите на всички следващи въпроси с "да", безопасно можете да продължите напред (а за допълнителна консултация проверявайте този сайт). В противен случай консултирайте ce с Ръководствата (IUCN Guidelines) по-горе, заедно с Приложенията (Annexes), споменати в тях. Потърсете и професионална помощ.

Номерираните секции в следното дърво на решенията се отнасят до параграфи в Насоките на IUCN (Guidelines), показани по-горе на тази страница.

Пренасянето на организмите в естествения ареал на вида ли е?

Когато е "НЕ" или "НЕ ЗНАМ": Вижте раздели 3.3-3.5 относно приемането, 5.3 относно регулациите,.6.5-6.6 относно оценка на риска и 7.1 относно избора на място за разселването на организмите.

Когато е "ДА": Могат ли устойчиво да бъдат взети организми от вашата страна, от съществуващите диви популации с изобилие от вида?

Когато е "НЕ" или "НЕ ЗНАМ": Вижте раздели 1 и 6 относно риска (за болести, генни увреждания, влияние върху ресурсните популации) и 5.1.4 относно избора на основатели.

Когато е "ДА": Разбираеми или основателни ли са причините за отсъствието на вида от вашето местообитание?

Когато е "НЕ" или "НЕ ЗНАМ": Вижте раздели 3.2 и 5.1 относно биологичната перспектива (особено относно местообитанията, климата, болестите и хищниците)

Когато е "ДА": Всички местни заинтересовани, които могат да бъдат засегнати, съгласяват ли се да подкрепят инициативата?

Когато е "НЕ" или "НЕ ЗНАМ": Вижте раздели 3.6 и 5.2 относно обществената приемливост, 6.2 относно екологичните последствия и 6.6 относно обществено-икономическите рискове.

Когато е "ДА": Местообитанието достатъчно голямо ли е да поддържа популация, която ще се проследява 10 години?

Когато е "НЕ" или "НЕ ЗНАМ": Вижте раздели 4.2 относно мониторинга, 7 относно избора на място за разселване и 8 за оценка на резултата.

Когато е "ДА": При условие, че имате необходимите регулационни разрешения, внимателно действайте и проверявайте този сайт за дзопълнителна консултация.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo