Κυβέρνηση

Οι σύγχρονες κυβέρνησεις εξαρτώνται από τους πολίτες καθώς και κυβερνήτες
Οι σύγχρονες κυβέρνησεις εξαρτώνται από τους πολίτες καθώς και κυβερνήτες

Οι σύγχρονες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πολλές ευθύνες. Οι ευθύνες αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση της ασφάλειας, της απασχόλησης, της ενέργειας, της υγείας, της στέγασης, των μεταφορών και της εκπαίδευσης. Οι ευθύνες αυτές αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον, διότι οι πολίτες απαιτούν επίσης πολλές υπηρεσίες από τα φυσικά συστήματα: οι πολίτες χρειάζονται την ασφάλεια στα τρόφιμα, τον καθαρό αέρα και το νερό, τη σταθερότητα του εδάφους και την ελαχιστοποίηση των πλημμυρών, την προστασία από πυρκαγιές, παράσιτα και ασθένειες. Επιπλέον, ακόμα κι αν λίγοι άνθρωποι εργάζονται σήμερα με τη γη, πολλοί αναζητούν την ψυχική και σωματική αναψυχή τους στη φύση. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμη σύνολο απαιτήσεων.

Η ικανή διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την εξισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων των πολιτών. Κανονιστικές διατάξεις, φόροι και επιδοτήσεις επηρεάζουν τις διαδικασίες, αλλά δεν δίνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι κυβερνήσεις έχουν χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με τα φυσικά συστήματα, αλλά αυτό δεν έχει οδηγήσει σε μια σφαιρική άποψη για το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν και να κυβερνούν τους πολίτες τους και να διαχειρίζονται το περιβάλλον τους.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο Naturalliance έχουν σαν αντικείμενο τους την έρευνα για την οικολογία και για τη σωστή διακυβέρνηση. Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί, για παράδειγμα, έχει αποδείξει ότι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας μπορεί να πετύχει καλύτερα όταν είναι βασισμένη σε τεκμηριωμένη γνώση και σε διαχείριση που προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Προχωρούμε τώρα στο να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που μπορεί να φέρει όλες τις γνώσεις από κοινού, προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις για προσαρμοστική διαχείριση σε τοπικό επίπεδο και προσαρμοστική διακυβέρνησης από τις διοικητικές αρχές.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η σύμβαση της Βέρνης παρέχει εκτεταμένες συμβουλές σχετικά με τη διακυβέρνηση για τη διατήρηση των άγριων πόρων μέσω της θήρας και μέσω της ερασιτεχνικής αλιείας, ενώ ετοιμάζονται και συμβουλές για τη συλλογή των προϊόντων της φύσης. Τα έγγραφα της σύμβασης αυτής έχουν συνταχθεί και από μέλη των οργανώσεων του Naturalliance.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η υποστήριξη πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές. Η υποστήριξη από το Naturalliance θα περιλαμβάνει εργαλεία για τη χρήση τοπικών δεδομένων σε μορφή GIS. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν από τους οργανισμούς στο Naturalliance αν θα θέλατε να συμβάλετε στην ανάπτυξη και δοκιμή τέτοιων εργαλείων υποστήριξης πολιτικών.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο