Αποκατάσταση της Φύσης: Καλές πρακτικές

Ένα δένδρο λήψης αποφάσεων για τοπικές αλλαγές χώρου διαβίωσης ειδών με γνώμονα την συντήρηση τους
Οι ορχιδέες των λειμώνων πολλές φορές χάνονται λόγω κοπής χόρτων σε παρυφές δρόμων, αλλά μπορούν επίσης να αποκατασταθούν από τοπικές πηγές.
Οι ορχιδέες των λειμώνων πολλές φορές χάνονται λόγω κοπής χόρτων σε παρυφές δρόμων, αλλά μπορούν επίσης να αποκατασταθούν από τοπικές πηγές.

Οι Οδηγίες της IUCN για την επαναφορά και άλλες επανατοποθετήσεις με στόχο τη διατήρηση συνοψίζουν την βέλτιστη διαθέσιμη γνώση για κάνε επανατοποθέτηση που ορίζεται σαν την μεταφορά ειδών που συντελείται από τον άνθρωπο, από μια περιοχή σε άλλη. Καθώς όμως οι οδηγίες αυτές είναι αρκετά σύνθετες, πιστεύουμε ότι κάτι απλούστερο θα ήταν χρήσιμο για κοντινές επανατοποθετήσεις ειδών φυτών, ζώων και μυκήτων σε τοπικές κοινότητες, χωρίς αυτές να είναι εκτός των ιθαγενών οικοσυστημάτων τους. Το ιθαγενές εύρος ορίζεται σαν τη γνωστή ή εκτιμώμενη διασπορά που αναφέρεται σε ιστορικά (γραπτά ή προφορικά) αρχεία, ή στην αποδεδειγμένη φυσική παρουσία των ειδών. Αν μπορείτε να απαντήσετε "ΝΑΙ' σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις, τότε μπορείτε να προχωρήσετε (κρατώντας όμως τη διεύθυνση αυτού του δικτυακού τόπου σαν αναφορά). Αν όχι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τα ανάλογα κεφάλαια στις Οδηγίες της IUCN παραπάνω, μαζί με τα Παραρτήματα που αναφέρονται σε αυτές, καθώς επίσης και να ζητείσετε τη συνδρομή ειδικών.

Οι αριθμημένες ενότητες στο παρακάτω απλό δένδρο λήψης αποφάσεων αντιστοιχούν σε παραγράφους στις Οδηγίες της IUCN που είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Η νέα περιοχή τοποθέτησης του είδους είναι μέσα στο ιθαγενές εύρος πορουσίας του;

Αν όχι, ή αν δεν ξέρετε, συμβουλευτείτε τις ενότητες 3.3-3.5 σχετικά με την αποδοχή της επανατοποθέτησης, την ενότητα 5.3 σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, τις ενότητες 6.5-6.6 σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου, και την ενότητα 7.1 σχετικά με την επιλογή της περιοχής επανατοποθέτησης.

Αν ναι, μπορεί ικανός πληθυσμός του είδους να εξαχθεί με βιώσιμο τρόπο από υπάρχοντες πληθυσμούς στη χώρα σας, οι οποίοι είναι σε αφθονία;

Αν όχι ή αν δεν ξέρετε, συμβουλευτείτε τις ενότητες 1 και 6 σχτεικά με τους κινδύνους (ασθένειας, γενετικής διαφυγής, επίδρασης στους πηγαίους πληθυσμούς) και την ενότητα 5.1.4 σχετικά με την επιλογή ιδρυτών.

Αν ναι, οι λόγοι για την απουσία του είδους από την περιοχή σας είναι πλήρως κατανοητοί και διορθωμένοι;

Αν όχι, ή αν δεν ξέρετε, συμβουλευθείτε τις ενότητες 3.2 και 5.1 για την βιολογική βιωσιμότητα (ιδίως σχετικά με τους οικοτόπους, το κλίμα, τις ασθένειες και τους θηρευτές).

Αν ναι, υπάρχει συμφωνία υποστήριξης των ενεργειών επανατοποθέτησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη;

Αν όχι, ή αν δεν ξέρετε, συμβουλευθείτε τις ενότητες 3.6 και 5.2 σχετικά με την κοινωνική αποδοχή, την ενότητα 6.2 σχετικά με τις οικολογικές συνέπειες, και την ενότητα 6.6 σχετικά με τους κοινωνικο-οικονομικούς κινδύνους.

Αν ναι, είναι η περιοχή αρκετά μεγάλη για να συντηρήσει έναν πληθυσμό για 10 χρόνια;

Αν όχι, ή αν δεν ξέρετε, συμβουλευθείτε τις ενότητες 4.2 σχετικά με την παρακολούθηση, την ενότητα 7 σχετικά με την επιλογή της περιοχής επανατοποθέτησης, και την ενότητα 8 σχετικά με την αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Αν ναι, και εφ' όσον έχετε τις απαραίτητες άδειες, προχωρήστε με προσοχή και συνεχίστε να παρακολουθείτε αυτό το δικτυακό τόπο για περαιτέρω οδηγίες.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο