Jordbruk: Bästa Praxis

Allertonprojektet

Allerton Projektet bildades 1992 som en blandad åkermark- och- boskapsverksamhet på 333 hektar lerjord med 280 betande får. Grödorna är främst höstvete och havre (säljs som "Conservation Grade"), raps och vårbönor. Gården är en uppvisning i miljövård. Konton, inklusive miljövårdskostnader, publiceras i den årliga tidsskriften Game and Wildlife Conservation Trust.

Viltvård och Bevarande av Djur-och Växtliv

Antal vanliga fasaner per 100 hektar på hösten före skötsel (överst) och med naturvårdande skötsel plus viltvård (underst).
Antal vanliga fasaner per 100 hektar på hösten före skötsel (överst) och med naturvårdande skötsel plus viltvård (underst).

Efter ett basår då mängden vilt , djur- och- växtliv uppskattades, ökade livsmiljöer som ger skydd åt bobyggande, insektsföda till fågelungar, och mat och skydd på vintern. Boplundrande rovdjur kontrollerades och frön skaffades att mata viltet med på vintern, men det släpptes inget uppfött vilt. Den sammantagna effekten på vilda fasaner, sångfåglar och harar var dramatisk.

Skogsplantering

Allerton skogen sköts så att träd, buskar och örter samexisterar till nytta för många vilda arter. Skogsmark ger också bränsle för en helt automatiserad träflisbrännare för att värma upp huvudbyggnaden, vilket ger ekonomisk fördel och minskar koldioxidutsläppen. En del pengar finns också tillgängliga via " Woodland Grants Schemes" för att stödja denna skötsel. Skador av inplanterade muntjacrådjur på sällsynta skogsväxter bedöms. Man arbetar med lokalbefolkningen för att lösa detta problem.

Antal sångfåglar (arter i
Antal sångfåglar (arter i " UK BIodiversity Action Plan") per undersökning före skötsel (överst) och med naturvårdande skötsel plus viltvård (nederst).

Förvaltning av Miljön

Allerton visar att miljöer utvecklade för viltet också gynnar andra vilda arter:

• En kombination av utsädesarter utplanterade för vilt ger sångfåglar rikligt med mat på vintern.

• Skalbaggsbanker skyddar under vintern insekter som äter skadedjur (t.ex. bladlöss), vilket minskar behovet av sommarinsektsmedel och därmed ökar mängden av annan insektsmat till unga fåglar, de utgör också idealiska boplatser för dvärgmöss och andra små däggdjur, liksom grå rapphöns.

• Naturvårdande åkerrenar är kanter med gröda där selektiv besprutning låter låga tätheter av ickekonkurrenskraftigt ogräs överleva, detta gynnar insekter som är viktig föda för viltfågel och sångfågelungar och kan också hjälpa till att bevara sällsynta odlingsbara växter.

Harar registrerade i Loddington (grönt) och en lokal jämförelseplats (rött) före skötsel (överst) och med naturvårdande skötsel plus viltvård (underst).
Harar registrerade i Loddington (grönt) och en lokal jämförelseplats (rött) före skötsel (överst) och med naturvårdande skötsel plus viltvård (underst).

• Åkerkanter av gräs bevarar nyttiga insekter och utgör boplatser för fåglar (t.ex.gulsparvar), samtidigt skyddar häckar och diken från vindavdrift och ytavrinning från åkermark; de kan också vara buffertzoner för att minska förlusten av jord och näringsämnen i vattnet.

• Dessa åtgärder kombineras med minimal jordbearbetning för att minska erosion och spridning av föroreningar för "River Management Plans" enligt " Water Framework Directive" ett minimum av jordbearbetning kan minska förlusten av fosfor och kväve, och ge högre nivåer av jord svampar och daggmaskar för att förbättra jorden.

Allertons ekonomi

Inkomster (översta linjen) och kostnader (längst ner) av förvaltarskapsbidrag  kontra kostnaderna för miljöarbete (i blått) och jaktintäkter kontra viltvårdare och kostnader för föda(i grönt).
Inkomster (översta linjen) och kostnader (längst ner) av förvaltarskapsbidrag kontra kostnaderna för miljöarbete (i blått) och jaktintäkter kontra viltvårdare och kostnader för föda(i grönt).

Dessa åtgärder ger kostnader för produktivt jordbruk, men skapar även fördelar för att kompensera för dessa kostnader. Ökningen av vilt gjorde det möjligt med upp till fem jakter och hundfältförsök som hålls varje vinter och lämnade vissa intäkter för att kompensera kostnaderna för förvaltning och en skogvaktare. Även om jakt inte kompenserar kostnaderna fullt ut för vilthållning skapar det sysselsättning och ett socialt fokus inom det lokala samhället.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo