Regeringen

Modern regering beror på medborgarna såväl som de styrande
Modern regering beror på medborgarna såväl som de styrande

Moderna regeringar har ett stort ansvar. Detta ansvar omfattar administration av säkerhet, sysselsättning, energi, hälsa, boende, transporter och utbildning. Ansvarsfördelningen samverkar med den naturliga miljön, eftersom medborgarna också kräver många tjänster från naturliga system: medborgarna behöver livsmedelssäkerhet, ren luft och rent vatten, markstabilitet och minimalt med översvämningar, okontrollerade bränder, skadedjur och sjukdomar. Även om få människor arbetar på landet, söker många mental förströelse och fysisk rekreation där. Detta skapar en annan uppsättning intressen.

Skicklig styrning behövs för att balansera medborgarnas olika intressen .Föreskrifter, skatter och subventioner påverkar processer men ger inte alltid önskvärda resultat. Regeringar har finansierat mycket forskning om de naturliga systemen, men detta har inte gett en helhetssyn på hur man kan administrera både medborgare och miljö.

Organisationerna i Naturalliance är baserade på forskning om ekologi och styrning. Mycket kunskap har erhållits, till exempel för att visa att miljövård och hållbart nyttjande av biologisk mångfald lyckas bäst där det finns mest ledarskapskunskap och adaptiv förvaltning. Vi vill nu bygga ett system som kan ge all den kunskap tillsammans, för att ge vägledning om adaptiv förvaltning på lokal nivå och adaptiv styrning av myndigheterna.

BÄSTA PRAXIS. Stadgar från Bernkonventionen ger omfattande råd om styrning för att bevara vilda resurser genom jakt och fritidsfiske, och med en tredje under förberedelse om att samla in naturprodukter. Dessa dokument utarbetades av medlemmar av organisationer i Naturalliance.

BESLUTSSTÖD Stöd till policy på regional, nationell och internationell nivå kan komma från en mängd olika källor. Stöd från Naturalliance kommer att innebära verktyg för att arbeta med GIS täckning av lokala uppgifter. Vänligen kontakta en av organisationerna i Naturalliance om du vill hjälpa till att utveckla och testa sådana verktyg för policystöd.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo