Landbouw: Best Practice

Het Allerton Project

Het Allerton project is in 1992 opgezet als een gemengd akkerbouw- en veeteelt bedrijf op 333 ha kleigrond. De voornaamste gewassen zijn wintertarwe, haver (verkocht als "Conservation Grade"), koolzaad en voorjaarsbonen, met beweiding voor 280 schapen. Deze boerderij is een demonstratie van natuurbescherming. De boekhouding, inclusief de kosten van de natuurbescherming, wordt gepubliceerd in de jaarlijkse review van de Game and Wildlife Conservation Trust.

Wild Management en Behoud

Aantal fazanten per 100 hectares in de herfst voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).
Aantal fazanten per 100 hectares in de herfst voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).

Na een eerste jaar waarin de actuele situatie in aantallen wild werd bepaald, werd de voorziening van nestbescherming, insectenvoer voor kuikens en voer en beschutting in de winter sterk uitgebreid. De aantallen nestrovers werd gecontroleerd en graan werd verstrekt om dieren bij te voeren in de winter, maar er werd geen gekweekt wild uitgezet. Het gecombineerde effect op de wilde fazanten, zangvogels en hazen was dramatisch.

Bosbeheer

De bossen van Allerton worden zo beheerd dat naast elkaar levende bomen, struiken en kruiden ten goede komen van vele soorten wild. Het bos levert ook hout voor een volledig geautomatiseerde houtsnipper verbrander die het hoofdgebouw verwarmt, wat een economisch voordeel en een verminderde CO2 uitstoot oplevert. Er zijn ook enige fondsen beschikbaar via de “Woodlands Grant Schemes” die deze werkwijze ondersteunen. De schade die door geïntroduceerde Muntjac herten wordt toegebracht aan zeldzame bosplanten wordt beoordeeld, waarbij wordt samengewerkt met de lokale bevolking om dit probleem op te lossen.

Aantal zangvogels (soorten in het Biodiversiteitsactieplan van het Verenigd Koninkrijk) per studie transect voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).
Aantal zangvogels (soorten in het Biodiversiteitsactieplan van het Verenigd Koninkrijk) per studie transect voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).

Zorg voor het milieu

Allerton laat zien dat leefgebieden die zijn ontwikkeld voor wild, ook voordelig zijn voor andere diersoorten:

Een combinatie van zaadsoorten geplant voor wild zorgt dat zangvogels ruim voldoende voedsel hebben in de winter.

"Beetle banks" zijn een winterbescherming voor de insecten die plaagdieren in gewassen (zoals bijv. bladluis) onschadelijk maken, daarmee de benodigde hoeveelheid insecticiden in de zomer verminderend en dus de hoeveelheid andere insecten verhogend wat ten goede komt aan jonge vogels; daarnaast zijn het ideale nesten voor de dwergmuis and andere kleine zoogdieren zowel als patrijzen.

• Beheerde kopakkers zijn gewasranden waar selectief spuiten lage dichtheden van niet-competitieve onkruidsoorten laat staan; dit ondersteunt insecten als essentieel voedsel voor vogels en kan helpen zeldzame landbouwgewassen te behouden.

Hazen geregistreerd bij Loddington (groen) en een lokaal vergelijkbaar gebied (rood) voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).
Hazen geregistreerd bij Loddington (groen) en een lokaal vergelijkbaar gebied (rood) voor beheer (boven) en met gebieds- en wildbeheer (onder).

• Veldranden met gras ondersteunen nuttige insecten en vormen nestplaatsen voor vogels (bijv. geelgorzen), terwijl ze heggen en sloten beschermen tegen spray drift en uitspoeling van landbouwgronden; ze kunnen ook bufferstroken vormen om het verlies van grond en nutrienten aan water tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn te combineren met minimale grondbewerking om bodemerosie en diffuse verontreiniging voor stroomgebiedbeheerplannen te verminderen onder de Kaderrichtlijn Water; minimale grondbewerking kan verlies van fosfor en stikstof reduceren en geven hogere niveaus bodemschimmels en regenwormen om de grond te verbeteren.

Economie op Allerton

Inkomsten (bovenste balk) en kosten (onderste balk) van rentmeesterschap vergoedingen versus de kosten van beheerswerk (in blauw), en inkomsten vanuit de jacht versus de kosten voor jachtopzieners en voerkosten (in groen).
Inkomsten (bovenste balk) en kosten (onderste balk) van rentmeesterschap vergoedingen versus de kosten van beheerswerk (in blauw), en inkomsten vanuit de jacht versus de kosten voor jachtopzieners en voerkosten (in groen).

Deze maatregelen geven niet alleen kosten voor productieve landbouw, maar geven ook voordelen die deze kosten compenseren. De toename in aantallen wild maakte maximaal vijf jachtpartijen en field trials mogelijk elke winter en zorgde hierdoor voor wat inkomen ter compensatie van de kosten van het management en een jachtopziener. Hoewel de jacht de kosten van wildbeheer niet volledig dekt, zorgt het voor werkgelegenheid en sociale focus binnen de lokale gemeenschap.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo