Valitsus: Parimad näited

Euroopa Nõukogu bioloogilise mitmekesisuse harta
Euroopa Nõukogu hoone Strasbourgis
Euroopa Nõukogu hoone Strasbourgis

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (Convention on Biological Diversity) sisaldab suuniseid ökosüsteemidest lähtuvate lahenduste kohta looduskaitses. "Malawi põhimõtete" kohaselt tuleks ka inimesi kohelda ökosüsteemi osana, sest me oleme kõik koos selle sees. Selle konventsiooni raames on sündinud ka Addis Abbeba põhimõtted ja juhendid looduse kaitsmiseks säästliku kasutamise kaudu. Kuid püsib tõsine lõhe rahvusvaheliselt kokku lepitud põhimõtete ning riikide seaduste, määruste ja algatuste vahel.

Euroopa Nõukogu püüab vähendada seda lõhet Berni konventsiooniga Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse kohta ühinenud poolte tegevuse kaudu. Mõistetakse, et nii riigid kui ka nende kodanikud vajavad juhtnööre selle kohta, kuidas teostada looduskaitset, ning sellest lähtuvalt on loodud hartad, mis asetavad vastutuse nende peale, kes valitsevad, ja nende peale, keda valitsetakse.

Pärast Euroopa jahinduse ja bioloogilise mitmekesisuse harta vastuvõtmist 2007. aastal võeti 2010. aastal vastu ka harrastuskalastuse ja bioloogilise mitmekesisuse harta. Nende hartade tekstid leiate, kui lähete leheküljele "Ideid tootmiseks", seal on paremal pool vastav link. Praegu valmistatakse ette hartat, mis käsitleb looduse kaitsmist metsaseente ja looduslike taimeliikide korjamise kaudu.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo