Teadus

 Naturalliance'i teadus Euroopa parlamendis
Naturalliance'i teadus Euroopa parlamendis

2010. aastal otsisid ühendusse Naturalliance kuuluvad organisatsioonid mööda internetti taga mudeleid, mida kasutada loodusrikkuste muutumise ennustamiseks. Selliseid mudeleid leiti üle 2000, aga vaid vähem kui 4% neist sobisid kasutamiseks kohalikul tasandil ja tavaliste põllumeeste, metsameeste, aednike ning kalastuskohtade, jahimaade haldajate ja looduskaitsjate poolt. Peaaegu kõik need mudelid olid saadaval vaid ingliskeelsetena. Polnud eriti üritatudki neid millekski terviklikumaks kokku liita. Neis mudelites ei kasutatud suuri andmebaase, näiteks Euroopa Keskkonnaagentuuri hallatavat elupaikade kaarti, mis katab 250 x 250 m ruutudena terve Euroopa.

Hoolimata kohalike maavaldajate tehtud tööst elupaikade täpsemal kaardistamisel ning teadlaste ja vabatahtlike looduskaitsjate tööst liikide leviku kaardistamisel, on teaduse parima näite leheküljel toodud ära skautide koostatud kaardid. Sellised kaardid tuleks ühendada, siis saaks nende põhjal ennustada liigilise koosseisu muutumist ja ühtlasi ka loodusrikkuste muutumist suurematel aladel. Ühenduse Naturalliance peamiseks eesmärgiks on soodustada kaartide kasutamist kohalikul tasandil otsuste tegemiseks ning valmis kaartide vahetamist. Siis oleks võimalik need kaardid ühendada, et moodustuks GIS, mis toetaks kõrgema tasandi poliitikat. Meie oma tulevikukujutluses soovime aidata kõiki, keda see puudutab, olgu nad siis omanikud, haldajad, valitsused või kodanikud, et kõik võiksid loodusrikkustest kasu saada ja selle kaudu neid rikkusi kaitsta. Selle töö jaoks vajame me pikemas perspektiivis aga ka teadlaste abi, kes varustaksid meid andmete ja mudelitega, mida annaks kasutada otsuste langetamise toena, et leida tunnustust ja finantseerimist.

TOOTMINE. Selleks, et rajada sild teaduse ning looma- ja taimeliikidest ja maast ühiskonnale tõusva kasu vahele, peavad mudelid sisaldama ka majanduslikke tegureid või need peavad olema hõlpsasti lisatavad.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Mudelid peavad põhinema mehhanismidel ja kajastama põhjuslikke seoseid; kodaniku-põhises teaduses on võimalik kasutada ulatuslikke inimressursse, et luua ja katsetada maastike ja kogukondade mõõtkavas mudeleid; teie ülesandeks jääb seda tööd suunata ja kavandada.

Elupaikade KAARDISTAMINE on äärmiselt oluline konkreetset ruumi puudutavate mudelite korral. Naturalliance'i kaardistaja, mis oli algselt välja töötatud looduse uurimise jaoks, on mõeldud mudelite loomiseks ja kasutamiseks ning on kõigile vabalt kasutatav.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• hoolitseda selle eest, et teie andmeid ja mudeleid kasutataks ühiskonna ja loodusrikkuste hüvanguks;
• saada tuge tegevusest, mis toovad kasu loodusele ja teie ametialasele edenemisele;
• teha katseplaane maastike ja kogukondade mõõtkavas, et mõista põhjuslikkust ja parandada mudelite ennustusvõimet.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo