Korilus

Kas kukeseen on eurooplaste lemmikseen?
Kas kukeseen on eurooplaste lemmikseen?

Inimene on arenenud liikidest, kes toitusid peamiselt metsikutest taimedest ja väiksematest imetajatest, kuni tekkisid soodsad tingimused ambitsioonikamaks küttimiseks ja kalastamiseks. Ligikaudu pooled leibkondadest maapiirkondades, kus ühendusse Naturalliance kuuluvad organisatsioonid hiljuti küsitluse korraldasid, tegelesid loodusandide korjamisega. Kuid keskmiselt kulutati sellise tegevuse peale alla 30 euro aastas ning vaid üksikud inimesed kulutasid selleks rohkem kui 100 eurot aastas. Seega see suur hulk inimesi võib küll saada oma tegevusest kõige rohkem kasu, kuid üksikisikutena kulutavad selleks vähem kui kõik teised, kes looduse rikkustest kasu saavad. See aga toob kaasa sotsiaal-ökoloogilise tragöödia. Ühelt poolt on Euroopas ilmselt üha rohkem selliseid lapsi, kes looduse rikkuste vastu huvi tundes korjavad koos oma perekonnaga loodusest lilli, marju, pähkleid, seeni või küttepuid. Teiselt poolt aga ei saa maaomanikud mingit kasu sellest, et teised nende maad sel moel kasutavad, mistõttu neil pole ka mingit huvi seda ressurssi säilitada. Suur osa selle kasutajarühma kulutustest on ilmselt kütuse ostmiseks tehtud kulutused, et sõita kodust üha kaugemale kasutama ressursse, mis veel alles on!

Üks ühenduse Naturalliance kõige olulisemaid eesmärke on aidata loodusrikkuste kogujatel kohapealseid ressursse paremaks muuta. Kuidas oleks kõige parem metsalilli taastoota, seeni uutes kohtades kasvama panna või julgustada maaomanikke oma maadele metsikuid viljapuid istutama? Teie abiga ja teadlaste tööde tulemusi kasutades (näiteks juhtides tähelepanu sellele, et seened on sageli istutatud puudele kasulikud) kavatseme me järk-järgult koguda kokku rikkalikult juhendeid nii nende kui ka mitmete muude valdkondade kohta. Naturalliance teeb koostööd ka Euroopa Nõukogu Berni Konventsiooniga, mis puudutab metsaseente korjamist ja teisi loodusliku mitmekesisuse küsimusi käsitlevat hartat.

PARIM NÄIDE. Katsetusjärgus projekt Rumeenias Doonau delta aladel.

TOOTMINE. Naturalliance viib teid nende organisatsioonide juurde, kes on spetsialiseerunud metsikute looma- ja taimeliikide reintrodutseerimisele ning seejärel nende säästlikule kasutamisele.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Naturalliance on eesmärgiks võtnud toetada neid rühmitusi, kes oskavad aidata loodusest toidu otsijaid, näiteks sellega, et õpetavad maitsvaid liike ära tundma ja nautima ning mürgiseid vältima.

KAARDISTAMINE. Täpseid kaarte olemasolevate liikide kohta on võimalik ühendada reintrodutseerimise tagajärgi ennustavate mudelitega. Liikide taastamisele võib kasuks tulla see, kui kaasatakse mitmeid kodanike huvirühmi maapiirkondadest, kasutades ideede edastamise lähtepunktina just kaardistamise tarkvara.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• teada saada, kuidas maaomanikud ja laiem avalikkus võivad metsikute liikide reintrodutseerimisest kasu saada;
• jagada oma kogemusi ja saada vastu teadmisi teistelt;
• teada, mida võib süüa, mida pole hea süüa ja mis on kaitse all; võrrelda praegust olukorda sellega, mida oleks võimalik taastada.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo