Õngega kalapüük

Kinnipüütud röövkala (saab raadiomärgise külge ja lastakse vette tagasi)
Kinnipüütud röövkala (saab raadiomärgise külge ja lastakse vette tagasi)

Eelajaloolisel ajal levisid inimasustused piki jõgesid, arvatavasti sellepärast, et inimesed kasutasid veekogude rikkusi. Kolmes kõige põhjapoolsemas Euroopa riigis on 19–50% täiskasvanutest õngega kala püüdnud, ELis tervikuna käib kalal umbes 5% elanikkonnast. Uuemad uuringud on näidanud, et need riigid, kus kõik kaitstavad liigid on kõige rangema kaitse all, on ühtlasi ka need, kus amatöörkalamehi ja -jahimehi leidub kõige rohkem, kuid neis riikides on ka palju märgalasid ja kõrge SKT. Osalt võib selle põhjuseks olla asjaolu, et riikides, kus amatöörkalamehi on kõige rohkem, mõjutavad valitsusvälised organisatsioonid ka kõige enam keskkonda puudutavaid kohaliku tasandi otsuseid. Uuringud on näidanud ka, et amatöörkalamehed toovad elupaikade hooldamise kaudu ökosüsteemidele kasu. Amatöörkalamehed toovad kasu ka majandusele, kulutades Euroopas igal aastal oma kire peale 19 miljardit eurot.

Amatöörkalamehed tunnevad hästi veekogude loodusrikkusi. Kõik saaksid kasu sellest, kui nad jagaksid neid teadmisi ka teistega, kes tunnevad huvi jõgedes, järvedes ja meredes tööstuste, vee tarvitamise ja hooletu maakasutuse põhjustatud kahjustuste likvideerimise vastu. Seda laadi koostöö soodustamiseks on ühendusse Naturalliance koondunud organisatsioonid aidanud ÜRO ja Euroopa Nõukogu (mis esindab kõiki Euroopa riike) allüksustel koostada amatöörkalapüügi ja loodusliku mitmekesisuse harta kavandi.

PARIM NÄIDE. Hollandi valitsuse initsiatiiv on esimeseks näiteks selle kohta, kuidas saavutada amatöörkalameeste abiga looduskaitses ja loodusrikkuste taastamise vallas parimaid tulemusi.

TOOTMINE. Selleks, et aidata amatöörkalastajatel tunnustus leida, püüab Naturalliance suunata amatöörkalastajate kalavarude haldamist sellisesse suunda, et see oleks kasulik nii veekogude ökosüsteemidele kui ka ühiskonnale tervikuna.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Vee kasutamine inimeste tarbeks, niisutustöödeks, energia tootmiseks ja puhkuse veetmiseks võivad kõik konkureerida veeressursside pärast kalastamise kui harrastusega, seetõttu on meie peamiseks eesmärgiks optimaalsete lahenduste leidmine.

KAARDISTAMINE. Kalade liikumist mõista võimaldava tarkvara arendamisel on Naturalliance olnud pioneer: me näeme ette arenguid, mis võimaldavad mõista, millised elupaigad võiksid olla kaladele parimad paljunemiseks, varjumiseks ja toitumisaladeks.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• hoolitseda veekogude eest kalade huvisid silmas pidades, kuid arvestades ka puhkevõimalusi ühiskonna jaoks laiemalt;
• hoida tasakaalus amatöörkalameeste ja professionaalsete kalameeste huvisid ja kasu;
• taastada järvedes, jõgedes ja meredes elujõulised kalavarud.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo