Veda

Veda Naturaaliance (Science of Naturalliance) v Európskom parlamente
Veda Naturaaliance (Science of Naturalliance) v Európskom parlamente

V roku 2010 organizácie Naturalliance hľadali na internete modely, ktoré by mohli byť použité na predvídanie zmien v prírodnej rozmanitosti. Bolo nájdených viac ako 2000 modelov, ale menej ako 4% z nich boli použiteľné obyčajnými poľnohospodármi, lesníkmi, záhradníkmi a ľuďmi zaoberajúcimi sa chovom rýb, poľovníctvom a ochranou iných druhov na miestnej úrovni. Takmer všetky tieto modely boli prístupné len v angličtine. Bez úspechu bola snaha zjednotiť ich na holistickom základe. Nevyužívali veľké databázy, ako sú mapy publikované Európskou agentúrou pre životné prostredie, kde sú biotopy zachytené v mapovacích štvorcoch s veľkosťou 250x250 m v celej Európe.

V malej mierke je zmapovaných už mnoho biotopov vďaka miestnym správcom pôdy, ako aj mnoho druhov vďaka odborníkom a ochranárskym dobrovoľníkom. Náš príklad ukazuje jednu z takýchto máp, zhotovenú skautmi. Takéto mapy môžu byť zjednotené a dajú sa z nich odvodiť zmeny v rozšírení druhov a následne aj prírodná rôznorodosť na rozsiahlych územiach. Hlavným cieľom Naturalliance je podporovať lokálne rozhodovanie na základe máp, zostavených v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. Tieto mapy sa dajú zjednotiť pre zobrazenie v GIS, vďaka čomu je možné podporovať politiku na vyššej úrovni. Naša predstava je pomôcť všetkým, či už sú to vlastníci, manažéri, úradníci alebo verejnosť, aby mali prospech z prírodnej rozmanitosti a preto ju aj chránili. Aby sme mohli pracovať dohodobe potrebujeme aj pomoc zo strany vedcov, ktorí poskytujú údaje a vytvárajú modely, ktoré môžu byť využité pri rozhodovaní o poskytnutí podpory. PRODUKCIA. Keďže potrebujeme vybudovať most medzi vedou a spoločenským prínosom z druhov a prírodného prostredia, modely musia byť ekonomicky vyhodnotiteľné. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Modely musia byť založené na mechanizmoch a odrážať príčinné vzťahy; miestne znalosti pomôžu začleniť ľudské zdroje pri zostavovaní a testovaní modelov v mierke na úrovni krajiny alebo obce; vašou úlohou je riadiť a zjednotiť túto činnosť. MAPOVANIE biotopov je základom pre priestorovo-špecifické modely. Naturalliance mapovací program, pôvodne založený na výskume živočíchov vo voľnej prírode, je ako verejne prístupný nástroj určený na pomoc pri zostavovaní a využívaní modelov. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - vidieť spoločenský a ochranársky prínos vašich údajov a modelov; - získať podporu pre prácu, ktorá bude prospešná pre prírodné prostredie aj vašu kariéru; - naplánovať pokusy smerujúce k pochopeniu vzťahov a zlepšeniu predpovedí na úrovni krajiny a obce. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, aké tematické okruhy vás najviac zaujímajú.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo