Obnova prírody: Najlepší príklad z praxe

Rozhodovací strom pre lokálne presuny s cieľom ochrany druhov.
Lúčne orchidey často miznú kvôli koseniu okrajov ciest ale môžu byť obnovené z miestnych zdrojov.
Lúčne orchidey často miznú kvôli koseniu okrajov ciest ale môžu byť obnovené z miestnych zdrojov.

IUCN Pravidlá pre reintrodukciu a ďalšie transfery za účelom ochrany prírody sumarizujú najdôležitejšie poznatky pre všetky TRANSFERY definované ako ČLOVEKOM SPROSTREDKOVANÉ POHYBY ORGANIZMOV Z JEDNÉHO ÚZEMIA DO DRUHÉHO, V KTOROM SÚ VYPUSTENÉ. Tieto pravidlá sú však veľmi detailné. Preto by bolo dobré vytvoriť jednoduchšie pravidlá presunu organizmov na krátke vzdialenosti, ktoré by boli vhodné pre miestne komunity, ktoré majú záujem obnoviť rastliny, huby a živočíchy v ich PRIRODZENOM AREÁLI. Pod prirodzeným areálom sa rozumie ZNÁME ROZŠÍRENIE ALEBO ROZŠÍRENIE ODVODENÉ Z HISTORICKÝCH (PÍSOMNÝCH ALEBO ÚSTNYCH) ZÁZNAMOV ALEBO FYZICKEJ PRÍTOMNOSTI DRUHOV. Ak na všetky nasledovné otázky odpoviete "Áno", tak môžte pokračovať ďalej (priebežne však kontrolujte túto stránku pre ďalšie rady a usmernenia). Ak sú vaše odpovede iné, mali by ste si preštudovať príslušné časti vyššie spomínaných IUCN Pravidiel, vrátane ich príloh a vyhľadať profesionálnu pomoc.

Číselne označené sekcie v nasledujúcom jednoduchom rozhodovacom strome odkazujú na články IUCN Pravidlá, ktoré sú dostupné na začiatku tejto stránky.

Budú druhy vypustené v rámci ich prirodzeného areálu výskytu?

NIE alebo NEVIEM: Pozrite časti 3.3 až 3.5 o prípustnosti, časť 5.3 o obmedzeniach, časti 6.5 a 6.6 o hodnotení rizík a časť 7.1 o výbere miesta vypustenia.

ÁNO: Môžu byť jedince získané trvalo udržateľným spôsobom z početných voľne žijúcich populácií vo vašej krajine?

NIE alebo NEVIEM: Pozrite si časti 1 a 6 o rizikách (choroby, úbytok génov, vplyv na zdrojovú populáciu) a časť 5.1.4 o výbere.

ÁNO: Sú známe a pochopené dôvody prečo sa druh vo vašom území nevyskytuje?

NIE alebo NEVIEM: Pozrite si časti 3.2 a 5.1 o biologickej vhodnosti (najmä v súvislosti s biotopom, podnebím, chorobami a predátormi).

ÁNO: Podporujú vašu iniciatívu všetky lokálne záujmy, ktoré môžu byť potenciálne ovplyvnené?

NIE alebo NEVIEM: Pozrite si časti 3.6 a 5.2 o sociálnej vhodnosti, časť 6.2 o ekologických následkoch a časť 6.6 o socio-ekonomických rizikách.

ÁNO: Je územie dostatočne veľké aby poskytlo dobré podmienky pre populáciu druhu, ktorej veľkosť bude kontrolovaná v nasledujúcich 10 rokoch?

NIE alebo NEVIEM: Pozrite si časť 4.2 o monitoringu, časť 7 o výbere miesta na vypustenie a časť 8 o hodnotení výsledkov.

ÁNO: Pokiaľ máte zabezpečené všetky potrebné povolenia, opatrne pokračujte ďalej a priebežne kontrolujte našu stránku pre ďalšie rady a usmernenia.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo