O Naturalliance

Ľudia sa po mnoho tisícročí živili ako lovci a zberači. Len pred relatívne krátkym časom, po poslednej dobe ľadovej, sme začali kultivovať viaceré divoké rastliny a zdomácňovať niektoré zvieratá. To spôsobilo nárast ľudskej populácie a veľkých sídel so špecializovanou výrobou. Zvýšil sa tým aj tlak na svetové prírodné zdroje a tak v úrodných oblastiach prevláda niekoľko domestikovaných druhov, ktoré produkujú potravu a ďalšie materiály pre rozrastajúce sa ľudské sídla.

Aj v súčasnosti však európska vidiecká kultúra je v značnej miere závislá od rôznorodosti prírody. V krajinách s dostatočným množstvom zrážok sa drvivá väčšina obyvateľstva venuje záhradníctvu. Viac ako polovica domácností na vidieku po celej Európe zbiera voľne rastúce rastliny, plody, huby a palivo; približne tretina populácie sa aktívne venuje rybolovu a počet rybárov je asi dva- až trikrát väčší ako počet lovcov. V niektorých krajinách veľká časť vidieckeho obyvateľstva pozoruje a kŕmi zver a vtáctvo.

Vzájomné prekrývanie týchto záujmových skupín znamená, že mnohí z tých, ktorý sa venujú záhradníctvu a hospodária na poľnohospodárskej pôde alebo v lesoch, zároveň lovia zver, venujú sa rybolovu alebo zbierajú lesné plody. Všetky tieto aktivity sú však poznačené ochudobneným prírodným bohatstvom v Európe. V záhradách je menej opeľovačov. Ľudia musia cestovať do väčších vzdialeností, aby mohli pozorovať zver alebo zbierať lesné plody. Počty poľovníkov a rybárov sa znižujú. Znižuje sa aj prípadný zisk z týchto činností pre miestnych poľnohospodárov a lesníkov.

V Naturalliance pribudli 3 nové a jedna upravená oblasť, ktoré sú na začiatku zoznamu naľavo. Čo je však najdôležitejšie, Naturalliance teraz poskytuje miestnym samosprávam a združeniam jednoduchý a finančne nenáročný systém podporujúci ich spoluprácu s miestnymi obyvateľmi v oblasti ochrany živtného prostredia, zdravia, vzdelávania ako aj v ďalších oblastiach. Prosíme Vás, informujte svoje okolie o novom Systéme spolupráce na miestnej úrovni. Na uvedenom zozname sú aj dve úplne nové oblasti a to "Obnova prírody" a "Nakladanie s nepôvodnými druhmi". Okrem toho tu pod oblasťou "Zber ovocia, húb a iných prírodných produktov" nájdete aj najnovšie Európske pravidlá zberu húb publikované Radou Európy.

Naše ciele

Naturalliance sa pokúša zvrátiť nepriaznivú situáciu tým, že informuje a nabáda obyvateľov k zachovaniu rôznorodosti prírody po celej Európe. Našim cieľom je pomôcť tým, ktorý hospodária s pôdou, rastlinami a živočíchmi zvyšovať prírodné bohatstvo a tým aj rekreačný potenciál a pracovné príležitosti. Naše metódy:

 • „Krok za krokom / Učením v praxi” zvyšovať informovanosť o prírodných zdrojoch a zlepšovať ich dostupnosť.
 • podporovať miestnych obyvateľov a organizácie k tomu, aby sa stali zástancami myšlienky, že zdravie a bohatstvo pochádza z prírody.
 • zvýšenie príjmov miestneho obyvateľstva cez zníženie výdavkov súvisiacich s cestovaním do prírody.
 • zvyšovanie príjmov z prírodného bohatstva tak, aby prevyšovali výdavky spojené so starostlivosťou o prírodné bohatstvo.
 • umožniť výmenu informácií medzi miestnym obyvateľstvom tak, aby sa systém starostlivosti o prírodné zdroje mohol neustále zlepšovať.

Registrácia

Máte záujem:

 • Hospodáriť na základe rozumných smerníc namiesto neflexibilných pravidiel?
 • Povzbudzovať vaše deti k lepšiemu poznaniu života a prírodných hodnôt na vidieku?
 • Získavať dôkazy o tom, že je potrebné upustiť od kontraproduktívneho spôsobu riadenia?
 • Radšej spolupracovať s ďalšími zainteresovanými skupinami a úradmi ako sa im vyhýbať?
 • Vytvárať vidiecke prostredie, v ktorom zamestnanosť a rozmanitosť prírody profitujú z rôznorodého využívania krajiny?
 • Nahradiť všeobecné obmedzenia smernicami a odporúčaniami, ktoré zohľadňujú aj lokálne parametre?
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo